hp 1.5.1914
# 31.7.1918
692a  TANDJONG - / GEDANG

rmp 1957 kpp 1985

Z.O. Sidjoengdjoeng, Z.O. Sawahloento, res. S.W.K.

1985  blz 189   11. Kab. Sawahlunto   9. Kecm. Tanjung Gadang   kpp   27571
 
in Verzameling Circulaires 1914-1917: Hulppostkantoor         f 3.50  /mnd
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
 utr 1916  
    1a    
    hg/sm    
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
23-04-1917 Vbd1 23-04-1917 Vbd2 1a 01-06-1917 Lbd2 01-06-1917 Lbd1
    hg/sm    
 
    1.6.1917    
hp 1.5.1914
# 31.7.1918
TANDJOENG - / GEDANG

rmp 1957 kpp 1985

    utr 1919-803
utr 1919-890
 
    1b    
    lg/vk    
 

 Kamus 1957

blz 219 Rumah Pos 1957  

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP