hp 15.6.1908
#1.9.1920 fgh 1937
678  TAKALAR bsl 1943-1950
kpp 1953
48 km Z. van Makasser, gouv. Celebes en Ond., a.d. kust          Tka /Ms

1985  blz 253   19. Kab. Takalar   3. Kecm. Polombangkong Selatan  kpp  92200
 
in Verzameling Circulaires 1914-1917: Hulppostkantoor         f 3.50  /mnd
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1a    
    5/10/5    
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
27-04-1917 Vbd1 27-04-1917 Vbd2 1a 26-07-1918 Lbd1 ??-02-1920 Lbd1
    5/10/5    
    26.7.1918    
1919 utr 842
1919 utr 880
 
    1b    
    4/10/5-    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP