SOERABAJA  LBnr 21  
       
    8    
    LB12K3    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
04-04-1932 Vbd1 ??-04-1932 Vbd2 8 25-02-1933 Lbd2 02-03-1933 Lbd1
ph   LB12K3 jh ms
       
    10    
    LB10K3    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
03-12-1934 Vbd1 03-12-1934 Vbd2 10 06-07-1935 Lbd2 06-07-1935 Lbd1
jh fba LB10K3 ph ms
  SOERABAJA  LBnr 22  
       
    8    
    LB12K3    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
01-02-1932 Vbd1 06-04-1932 Vbd2 8 07-02-1933 Lbd2 ?4-03-1933 Lbd1
vD vD LB12K3 vD ph
       
    10    
    LB10K3    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
21-02-1935 Vbd1 22-02-1935 Vbd2 10 30-01-1936 Lbd2 20-02-1936 Lbd1
ph ms LB10K3    
  SOERABAJA  LBnr 23  
       
    10    
    LB10K3    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
23-12-1932 Vbd1 15-03-1933 Vbd2 10 19-03-1935 Lbd2 21-03-1935 Lbd1
ms ph LB10K3 adg ms
  SOERABAJA  LBnr 24  
       
    10    
    LB10K3    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
09-12-1932 Vbd1 12-09-1933 Vbd2 10 19-02-1935 Lbd2 01-05-1935 Lbd1
dg ms LB10K3 jh wm
    24.11.1933    
  SOERABAJA  LBnr 25  
       
    6    
    LS10M3    
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
30-11-1932 Vbd1 00-00-1900 Vbd2 6 00-00-1900 Lbd2 00-00-1900 Lbd1
bvd ? LB10M3 ? ?
  SOERABAJA  LBnr 26  
       
    1    
    LS10M1    
26-02-1934 Vbd1 20-10-1934 Vbd2 1 04-08-1936 Lbd2 17-02-1937 Lbd1
    LS10M1    
    4.8.1936    
    17.2.1937    
     
bvd   6    
    LS10M3    
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
02-07-1938 Vbd1 02-07-1938 Vbd2 6 02-07-1938 Lbd2 02-07-1938 Lbd1
    LS10M3    
    2.7.1938    
  SOERABAJA  LBnr 27  
       
    6    
    LS10M3    
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
30-11-1932 Vbd1 00-00-1900 Vbd2 6 00-00-1900 Lbd2 00-00-1900 Lbd1
bvd ? LB10M3 ? ?
  SOERABAJA  LBnr 28  
       
    1    
    LB10M1    
21-06-1935 Vbd1 03-07-1935 Vbd2 1 ?2-11-1936 Lbd2 ??-??-1937 Lbd1
    LB10M1    
 
  3.7.1935   1937  
       
    6    
    LS10M3    
bvd   X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
16-01-1936 Vbd1   6    
30.11.1932 bvd   LB10M3    
  SOERABAJA  LBnr 29  
       
    6    
    LS10M3    
26-08-1935 Vbd1 27-08-1935 Vbd2 6 27-06-1938 Lbd2 30-06-1938 Lbd1
     LS10M3    
    16.2.1937    
    24.5.1937    
    30.1.1938    
  SOERABAJA  LBnr 30  
       
    6    
    LS10M3    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
30-11-1932 Vbd1 16-10-193x Vbd2 6 16-10-193x Lbd2 16-10-193x Lbd1
bvd   LB10M3    
 
    16.10.193x     

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP