fg. hp. <<
p 1.12.1875
620  SINGKEL hp 1.1.1932
kpp 1953
Singkil, zie Singkel
gouv. Atjeh en Ond., W. kust,  a.d. mond S. Simpang

1985  blz 195   3. Kab. Aceh Selatan    12. Kecm. Singkil     kpp   23785

in Verzameling Circulaires 1914-1917: Postkantoor   f 17,50 /mnd
    1918 utr 328  
    1a  utr    
    5/10/5    
  1919 utr 322
1919 utr 371
 
    1b  utr    
    br/vk    
       
    2a  utr    
    br/vk    
16-06-1917 Vbd1 18-06-1917 Vbd2 2a  utr 17-02-1925 Lbd2 21-04-1926 Lbd1
    br/vk    
    1918 utr 249  
    2b  utr    
    2b ---> 7    
    1919 utr 6  
    3  utr    
    br/vk    
??-07-1925 Vbd1 08-08-1925 Vbd2 3  utr 03-01-1938 Lbd2 11-03-1938 Lbd1
    br/vk    
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
br/vk  
    7    
         
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
23-04-1940 Vbd1 27-08-1940 Vbd2 7 11-07-1941 Lbd2 07-11-1941 Lbd1
         
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1942 Vbd1 00-00-1943 Vbd2 7 00-00-1944 Lbd2 00-00-1945 Lbd1
    na 9.3.1942    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP