hp 7.2.1930 598  SERANGDJAJA # 1934
(O), 15 km Z.O. Koealasimpang, gouv. S.O.K. a.d. Atjeh grens

1985  blz 199   6. Kab. Aceh Timur   14. Kecm. Seruway   rmp Seruway  24473   geen Serangjaya
  
niet in Verzameling Circulaires 1914-1917
    dicht  
    1    
         
24-07-1930 Vbd1 30-10-1930 Vbd2 1 ?9-01-1934 Lbd2 19-02-1935 Lbd1
         
    1.3.1931    
    19.2.1935    
         

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP