hp 1.3.1910
 p 1911  hp 1920
356  MANGGAR hptkt 1948
kptp 1953
ass. res. Billiton, a.d. O. kust

1985   blz 160   2. Kab. Belitung   4. Kecm. Manggar   kpp    33472

in Verzameling Circulaires 1914-1917: Postkantoor  10 Gld /mnd
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1a  utr    
    5/10/5    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
?7-06-1917 Vbd1 01-12-1917 Vbd2 1a  utr 27-12-1917 Lbd2 27-12-1917 Lbd1
    5/10/5        
    utr 1918-149  
    1b  utr    
    4/10/4    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1900 Vbd1 00-00-1900 Vbd2 1b  utr 00-00-1900 Lbd2 00-00-1900 Lbd1
  . 4/10/4   .
  utr 1919-032
utr 1919-339
 
    1c  utr    
    4/10/4    
       
    2a  utr    
    4/9/4    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
22-02-1917 Vbd1 22-02-1917 Vbd2 2a  utr 00-00-1900 Lbd2 00-00-1900 Lbd1
    4/9/4    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1900 Vbd1 00-00-1900 Vbd2 2a  utr 03-12-1932 Lbd2 17-12-1932 Lbd1
    4/9/4    
     20.10.1928    
    utr 1918-013  
    2b  utr    
    4/9/3    
    utr 1919  
    3  utr    
    3/9/3    
       
    1c utr --> 6    
         
??-09-1937 Vbd1 04-11-1937 Vbd2 6 ??-02-1942 Lbd2 ??-02-1942 Lbd1
         
04-10-1943 Vbd1 29-11-1943 Vbd2 6 01-04-1955 Lbd2 ??-07-1955 Lbd1
'18. 10. 4. '18. 11. 29.  na 9.3.1942    
       
    8    
    dicht    
17-02-1933 Vbd1 ??-04-1933 Vbd2 8 06-02-1937 Lbd2 10-07-1937 Lbd1
     dicht     
az Btv-Molenvliet    10.10.1935    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP