hp << 1864
p ca. 1.5.1873
347  MALANG  01 kp 1953
res. Pasoeroean, st. S.S.  en Malang tram

1985 blz 109    19. Kodya Malang    3. Kecm. Klojen     kpb-I     65100

in Verzameling Circulaires 1914-1917: Postkantoor  f 40,- /mnd
       
    1a  utr    
        br/vk        
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
20-03-1917 Vbd1 31-03-1917 Vbd2 1a  utr 17-03-1927 Lbd2 18-03-1927 Lbd1
  ms    br/vk bj ms
  utr 1918-003
utr 1918-060
1k   1b  utr    
        br/vk        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
03-09-1924 Vbd1 18-09-1924 Vbd2 1b  utr ?6-12-1929 Lbd2 25-06-1930 Lbd1
pp jh br/vk ph ms
  utr 1919-024
utr 1919-076
1k   1c  utr    
        br/vk        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
08-08-1921 Vbd1 23-01-1922 Vbd2 1c  utr ?5-01-1929 Lbd2 14-07-1930 Lbd1
jh ph br/vk bj ms
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1d    
        M2p 2        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1917 Vbd1 00-00-1917 Vbd2 1d 00-00-1917 Lbd2 00-00-1917 Lbd1
. .    M2p 2 . .   
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1e    
        M3p 2        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1917 Vbd1 00-00-1917 Vbd2 1e 00-00-1917 Lbd2 00-00-1917 Lbd1
. .    M3p 2 . .   
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1f    
        G 3  hoog        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1917 Vbd1 00-00-1917 Vbd2 1f 00-00-1917 Lbd2 00-00-1917 Lbd1
. .    G 3  hoog . .   
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1g    
        X # X        
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
01-01-1929 Vbd1 05-01-1929 Vbd2 1g 05-01-1929 Lbd2 08-02-1929 Lbd1
vD   X # X   ph
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1h    
        M2p 3        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1917 Vbd1 00-00-1917 Vbd2 1h 00-00-1917 Lbd2 00-00-1917 Lbd1
. .    M2p 3 . .   
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1i    
        M2p 3        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1917 Vbd1 00-00-1917 Vbd2 1i 00-00-1917 Lbd2 00-00-1917 Lbd1
. .    M2p 3 . .   
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1j    
        X # X        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1917 Vbd1 00-00-1917 Vbd2 1j 00-00-1917 Lbd2 00-00-1917 Lbd1
. .    X # X . .   
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
deze G is
niet rond !
lijkt Utr type
1b 1c  1k    
        G rond        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
??-07-1929 Vbd1 ??-07-1929 Vbd2 1k 06-02-1930 Lbd2 0g-02-1930 Lbd1
jh       G rond     

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP