hp 1.1.1912
# 1.7.1923
260 KLOENGKOENG hp 15.8.1930
kpp 1953 kp 1985
res. Bali en Lombok, eil Bali, 22 km Den Pasar, Z.O. kust

1985  blz 360   8. Kab. Klungkung   3. Kecm. Kota Klungkung   kp   80700

 Verzameling Circulaires 1914-1917: Hulppostkantoor   f 3,50  /mnd
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
   1a   utr   1b  utr   
         
       
    1c    
         
?6-12-1930 Vbd1 ?6-05-1931 Vbd2 1c 16-12-1938 Lbd2 31-07-1939 Lbd1
      pp  
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
     6     
         
30-12-1940 Vbd1 17-10-1940 Vbd2 6 26-11-1941 Lbd2 ??-12-1941 Lbd1
        02-01-1942 ph
01-11-1943 Vbd1 05-05-1944 Vbd2 6 15-07-1951 Lbd2 27-06-1952 Lbd1
    na 9.3.1942     

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP