p 12.9.1902
hp 1.1.1915
253  KETAUN # 1.11.1923
kpp 1983
zie Ketaoen, res. Benkoelen, N.W. Benkoelen, a.d. mond v/d Soengei Ketaoen

in Verzameling Circulaires 1914-1917: Hulppostkantoor Ketaun   3,50 Gld /mnd
       
    1a  utr    
    5/10/5    
20-04-1917 Vbd1 ?9-05-1917 Vbd2 1a  utr 13-03-1922 Lbd2 23-03-1922 Lbd1
    5/10/5    
    22.6.1917    
    27.7.1917    
    10.8.1917    
    8.2.1918    
19-35 19-515
    1b  utr    
  ? 4/10/4 ?  

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP