hp 1.1.1910 105 BIREUEN kpp 1953 kp 1981
gouv. Atjeh en Ond., W. Lho Seumawe, h. tram, a.d. kust

1985   blz 200   7. Kab. Aceh Utara   5. Kecm. Jeumpa    kp    24200

in Verzameling Circulaires 1914-1917: Hulppostkantoor   f 3,50 /mnd
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
hg/sm  
    1a  utr    
    hg/sm    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
?5-01-1918 Vbd1 08-05-1918 Vbd2 1a1  utr 23-01-1923 Lbd2 09-09-1924 Lbd1
ph jh hg/sm ph ph
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
04-02-1924 Vbd1 29-05-1924 Vbd2 1a2  utr 29-05-1924 Lbd2 28-08-1924 Lbd1
ph jh zeer laat 5/10/5 jh
  19-006 utr
19-217 utr
 
    1b  utr    
    br/vk    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
05-01-1927 Vbd1 ??-03-1927 Vbd2 1b1  utr ??-??-1931 Lbd2 07-09-1932 Lbd1
  ph br/vk ph  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
?4-01-1941 Vbd1 03-03-1941 Vbd2 1b2  utr ??-12-1941 Lbd2 ??-11-1942 Lbd1
jh ph br/vk ms bj
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    6    
         
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
06-08-1938 Vbd1 25-11-1938 Vbd2 1b --> 6 ?6-11-1941 Lbd2 ??-12-1941 Lbd1
sl     jh sl
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1942 Vbd1 17-12-1942 Vbd2 6 00-00-1943 Lbd2 00-00-1944 Lbd1
    na 9.3.1942    
    25.11.1938    
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    10    
    dicht    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
05-01-1933 Vbd1 27-01-1933 Vbd2 10 17-01-1938 Lbd2 03-10-1938 Lbd1
adg ms dicht     ph

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP