hp 1.5.1873 070  BATANG kpp 1953 kp 1983
Batang, res. Pekalongan, h. S.C.S.

1985   blz 020   4. Kab. Batang   2. Kecm. Batang    kp   51200
 
in Verzameling Circulaires 1914-1917 Hulppostkantoor    f 4,-  /mnd
2/2 mm    1917 utr  
    1a    
    4/10/4    
16-02-1917 Vbd1 19-03-1917 Vbd2 1a 17-12-1926 Lbd2 18-10-1927 Lbd1
    4/10/4    
3/3 mm 1919 utr 116
1919 utr 290
 
    1b    
    4/10/4    
31-12-1926 Vbd1 15-08-1928 Vbd2 1b ??-12-1934 Lbd2 09-05-1935 Lbd1
    4/10/4    
    1919 utr 105  
    3  --> 7    
    br/vk    
       
    6    
         
21-07-1939 Vbd1 ??-09-1939 Vbd2 6 13-05-1941 Lbd2 05-01-1942 Lbd1
         
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
14-09-1944 Vbd1 14-09-1944 Vbd2 6 14-09-1944 Lbd2 14-09-1944 Lbd1
    na 9.3.1942    
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    7    
         
15-02-1941 Vbd1 07-06-1941 Vbd2 7 06-11-1941 Lbd2 09-01-1942 Lbd1
         
11-08-1944 Vbd1 28-05-1945 Vbd2 7 ?2-03-1946 Lbd2 05-05-1947 Lbd1
    na 9.3.1942    
    1919 utr 105  
    3 --> 8    
    br/vk    
03-09-1935 Vbd1 20-09-1935 Vbd2 8 28-03-1938 Lbd2 26-04-1939 Lbd1
    br/vk    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP