hp 1.1.914
# 6.2.1923
053 BANGGAAI fg hp 1937
kpp 1953
Banggai, gouv. Celebes en Ond., Banggai-archipel, N.O. Makasser

1985   blz 229   1. Kab. Banggai   2. Kecm. Banggai    Kpp    94791
 
in Verzameling Circulaires 1914-1917: Hulppostkantoor f 3,50 /mnd
    utr 17 ...  
    1a    
    5/10/5    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
15-02-1917 Vbd1 09-06-1917 Vbd2 1a ?1-05-1922 Lbd2 04-11-1922 Lbd1
    5/10/5    
  utr 19-055
utr 19-486
 
    1b    
    4/10/4    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP