045   BANDOENG type 19  
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    19a    
       12x verticaal    
22-01-1935 Vbd1 22-01-1935 Vbd2 19a 19-10-1935 Lbd2 21-10-1935 Lbd1
       12x verticaal    
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    19b    
       14x verticaal    
24-01-1935 Vbd1 26-01-1935 Vbd2 19b 19-08-1935 Lbd2 20-08-1935 Lbd1
       14x verticaal    
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    19c    
    12x verticaal    
09-04-1935 Vbd1 17-04-1935 Vbd2 19c 07-12-1935 Lbd2 24-12-1935 Lbd1
    12x verticaal    
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    19d    
    12x verticaal    
02-09-1935 Vbd1 03-09-1935 Vbd2 19d 12-03-1937 Lbd2 29-04-1937 Lbd1
    12x verticaal    
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    19e    
    13x verticaal    
04-02-1936 Vbd1 08-02-1936 Vbd2 19e 06-08-1936 Lbd2 27-10-1936 Lbd1
    13x verticaal    
    11.7.1936    
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    19f    
    12x verticaal    
20-02-1936 Vbd1 04-03-1936 Vbd2 19f 16-02-1937 Lbd2 07-05-1937 Lbd1
    12x verticaal    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP

19a 22-01-1935
/
21-10-1935
O=2   rond   h=2+
19b 24-01-1935
/
19-08-1935
12+2=14 !! x verticaal
O=2-   ovaal    h=2
19c 09-04-1935
/
24-12-1935
O=2+   bol ovaal   h=3-
19d 02-09-1935
/
29-04-1937
O lijkt kleiner dan D&E  h=2+
O looks smaller than D & E
19e 04-02-1936
/
27-10-1936
12+1=13 !! x verticaal
D8    O=1    h=3
zwart li. en re. = smal
19f 20-02-1936
/
16-02-1937
D8    O=2 rond    h=3-