p 1.5.1895 014  AMPENAN kp 1953
res. Bali en Lombok, W. Lombok

1985   blz 364   4. Kotip. Mataram   1. Kecm. Ampenan    kptb Mataramampenan   83114A
 
in Verzameling Circulaires 1914-1917 Postkantoor    f 12,50  /mnd
       
    1a  utr    
    5/10/5    
05-05-1917 Vbd1 29-09-1917 Vbd2 1a1 ?1-10-1923 Lbd2 ??-01-1924 Lbd1
    5/10/5     
08-10-1932 Vbd1  15-02-1933 Vbd2 1a2 ?3-09-1934 Lbd2 19-01-1935 Lbd1
    5/10/5    
     
  22.9.1921   1b  utr    
    4/10/4    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
??-01-1922 Vbd1 28-07-1923 Vbd2 1b  utr 09-08-1932 Lbd2 29-11-1932 Lbd1
    4/10/4     
       
    1c  utr    
    4/10/4    
?6-05-1923 Vbd1 ??-06-1923 Vbd2 1c  utr 11-03-1932 Lbd2 31-07-1934 Lbd1
     4/10/4    
       
    1d    
    M2p    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
03-08-1923 Vbd1 16-08-1923 Vbd2 1d 29-11-1923 Lbd2 03-01-1924 Lbd1
    M2p    
       
    1e    
    dicht    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
20-04-1935 Vbd1 18-08-1935 Vbd2 1e 16-05-1941 Lbd2 17-05-1941 Lbd1
    dicht       
       
    2 utr    
    biffage    
16-08-1923 Vbd1 18-08-1923 Vbd2 2 utr 13-05-1939 Lbd2 17-05-1939 Lbd1
     biffage    
    16.11.1938    
       
    6a    
    normale P    
??-09-1932 Vbd1 08-10-1932 Vbd2 6a 22-04-1937 Lbd2 10-06-1939 Lbd1
  M3p normale P

 --> lijkt iets

 dicht te slibben

       
    6b    
    dicht    
25-01-1933 Vbd1 10-05-1933 Vbd2 6b 20-11-1934 Lbd2 12-12-1934 Lbd1
   M2p dicht was eerst 6a!  
       
    6c    
    P met groot oog    
??-08-1941 Vbd1 03-09-1941 Vbd2 6c 17-12-1941 Lbd2 05-01-1942 Lbd1
    P met groot oog  P big  
XXXXXXXXXX
01-06-1944 Vbd1 19-08-1944 Vbd2 6c 03-02-1955 Lbd2 03-04-1955 Lbd1
vN   na 9.3.1942    
       
    7 utr    
    biffage    
27-05-1939 Vbd1 20-06-1939 Vbd2 7 utr 30-08-1941 Lbd2 03-12-1941 Lbd1
    biffage ??-11-1941 ph  
16-02-1943 Vbd1 26-04-1943 Vbd2 7 utr 15-08-1958 Lbd2 06-09-1958 Lbd1
     >> 1942    

 

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP